1 readers online now  |  69 million page views

Ataturk and Islam the beautiful harmony

Reader comment on item: Islam's Future [Can Be Modern]
in response to reader comment: Turkey is an exception

Submitted by Harun (United Kingdom), Mar 21, 2006 at 09:55

Islam teaches that seeking knowledge is a priority correct? so why do you so-called Muslims revel in ignorance.

You sit there crying about Ataturk, while taking Saudi Wahabbi money and sticking up for it as if there some kind of holy noble organisation.

1. The same Saudi Kingdom which sold out the WHOLE of the Muslim world, to go and have a romance with the Brittish and create an authocratic state.

2. You call Mustafa Kemal tyranical, oppressive etc while this Saudi Kingdom is raping the area of all its wealth, is unbelievably oppressive and tyranical, pretends woman don't exist and when the Oil runs out what will left? there is no infastructure, education system, production, technology, its gonna go right back to the dark ages.

Your entirely mentallity is warped, were somehow meant to believe that this is the way forward, that we must do absolutely nothing except sit around and be lazy, oppress women and the average society and grant no rights, education etc etc etc and then LIE and call this ISLAM.

Sorry but the "deceiver" is always more dangerous then those who are outspoken.

At least the Turkish State doesnt pretend to be Islamic, would you all like that huh, let;s all pretend like Saudi Arabia that were all applying to true Islam and live in this cloud cookoo world.

Do you have any idea what these princes get up to in the West? You should really look into it.

Your problem is you have COMMERCIALISED and MATERIALISED the religion, someone can grow a beard, learn a few phrases, wear the hat, walk with prayer beads in the hands and you'll all gather around that guy as if he's special and holy while look down upon the person who doesnt dress and APPEAR like you wish. This is WRONG, its what's in the HEART and ACTIONS of the person that count not HOW THEY LOOK.

About Ataturk, hear are some facts you've probobly never ever heard of.


"Atatürk'e göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlayan önemli sebeplerden birisi İslamiyet'ten uzaklaşmaktı:"

According to AtaTruk, the reason for the collapse of the Ottomans, was due to it leaving the true teaching and fold of Islam and resorting to being ruled by a corrupt elite who USED religion for their personal gain.


"'Türkler' diyor Atatürk, 'İslam oldukları halde, bozulmaya, yoksulluğa, gerilemeye maruz kaldılar; geçmişin batıl alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet'i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek İslamiyet'ten uzaklaştıkları için, kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar. Gerçek İslam'ın çok yüce, çok kıymetli gerçeklerini olduğu gibi almamakta inatçı bulundular. İşte gerilememizin belli başlı sebeplerini bu nokta teşkil ediyor... 4 "

We as Muslims, mixed culture, traditions and pre-Islamic beliefs into the faith and created many Lodges, different groups and denominations which fight among each other and dont respect one another. True Islam is pure and great, it holds the key to living a purposful and great life and is very beneficial to society and must be restored. (why do you think all these orders and lodges were stopped and the corrupt WEEDED out huh)


"Türkler, dinlerinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bunun için Kuran, Türkçe olmalıdır. Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu Kitap'ta neler olduğunu Türk anlasın. "

The Turks, DON'T KNOW THEIR RELIGION BECAUSE THEY CAN'T UNDERSTAND ARABIC, let alone Classical Arabic, therefore the Holy Kuran must be translated into Turkish and explained to the society. They must UNDERSTAND their religion, NOT BELIEVE BLINDLY in something they cannot comprehend.

Do any of you have a problem with societies actually understanding what is being written? then why do you cry when you hear of what AtaTurk did here, he tried to bring it to the AVERAGE person and you sit there are criticist this, Shame on You. Also the translated Hold Kuran, with its Arabic Original source was HANDED OUT FOR FREE to the people, yes for Free so people could benefit.


"Atatürk, Kuran'a olan bağlılığını onu 'Kitab-ı Ekmel' yani (En Mükemmel Kitap)8 diye tanımlayarak dile getiriyordu. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'ne hafızları çağırtarak sık sık Kuran okutmuş, ayetler üzerinde incelemelerde bulunmuş ve hafızlarla meal ve tefsir konularında fikir alış verişinde bulunmuştu."

AtaTurk called the Hold Kuran, the Most Beautiful Book. In Dolmabache Palace and Cankaya House, Mustafa Kemal along with prominant Hafiz's would read the Kuran, study the Surah's and debate over the meanings and have deep convesations and meeting in order to make decisions and these also gave him many ideas and knowledge.


"Atatürk özel sohbetlerinde pek çok kez dindar olmanın gerekliliğinden, Peygamber Efendimiz'in hayatından, Asr-ı Saadet ve Hülefayı Raşidin (dört halife) dönemlerinden, dinimizin yüceliğinden, Allah'ın kudretinden söz etmiştir. İslam Dininin son ve mükemmel din, Peygamberimiz (sav)'in de son peygamber olduğunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, ulusuna da dindar olmayı, dinini öğrenmeyi öğütlemiştir."

In conversations AtaTurk would often quote passages from Prophet Muhammed (p.b.u.h), he accepted Islam and wished that it be Taught to the Turkish Society in its true form and so they could Understand, learn and read themselves and make sure what they were being taught was Correct and not CORRUPT Religous men trying to control and dupe them.


"Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini tetkik, tetebbu ilmi ve fenni kudretine sahip olacak güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız"

He said, the Imam's and Religous teachers must have Full Religous Education, be trained and be EXPERTS in the field and have regulations so that Sharlatons and Fakes wouldn't be able to enter and Corrupt.

AtaTurk hence founded, Islamic Faculties in Universities, Islamic places of study in which every resource was provided. How many of you knew this? you always tell one side of the story, Religous Insitutions which were INVENTING their own doctrine, not teaching anything relevant to religion yet calling it religion etc were Stopped and instead Religous Establishments were opened in which Proffessors and Doctors in the study emerged. Ofcourse the, Liers, Imposters and Corrupters were most unhappy, fled and made up alot of stories which some of you have blindly believed.


"Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa halkın menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, İslam'ın menfaatine uygunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın mantığın uyduğu bir din olmasaydı mükemmel olmazdı, son din olmazdı."

Islam is a religion of Logic, Knowledge and benefits society, it teaches to learn, to further studies and technology and therefore is the driving factor for modernisation in this country.


"O, Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. O'nun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim, senin adın silinir; fakat sonuca kadar O, ölümsüzdür. 11

Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat değil, belirten bir ilim olmalıdır. Bu küçük harbte bile askerî dehâsı kadar siyasî görüşüyle de yükselen bir insanı, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih çalışmamıza katılamazlar. Hz. Muhammed (sav) bu harb sonunda çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına bakmayarak, galip düşmanı takibe kalkışmamış olsaydı, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir varlık görülemezdi

'O'nun hak peygamber olduğundan şüphe edenler, şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar.

Hz. Muhammed (sav)'in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir'de kazandığı zafer, fani insanların karı değildir; O'nun peygamber olduğunun en kuvvetli işareti işte bu savaştı."

Above, praise is spoken for Islam. He states that the nation fought to keep the religion of this land alive and free against the invaders, people should read the Bedir Epic.....


"'Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet, milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz' 3


M.Kemal Atatürk


Our nation has a strong love and devotion to Islam, there is no power which can remove this from their Hearts and Souls.

"Allah'ın yardımıyla 23 Nisan Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır."

The Turkish Republic was established on Friday after the prayers and must have a break for Friday Prayers.

http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_ataturk/res/023.jpg

Here are some recorded quotes from Mustafa Kemal speaking at Friday Prayer's after the establishment of the republic

Ey Millet! Allah birdir. Şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti ve hayrı üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini hakikatleri tebliğe, memur ve Resul olmuştur. Koyduğu esas kanunlar cümlemizce malumdur ki, Kuran-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikate uymamış olsaydı, bununla diğer İlahi ve tabii kanunlar arasında aykırılıklar olması gerekirdi. Çünkü bütün İlahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır.

Arkadaşlar! Cenab-ı Peygamber mesaisinde iki dara yani iki haneye malik bulunuyordu. Biri kendi hanesi, diğeri Allah'ın evi idi. Millet işlerini Allah'ın evinde yapardı.

Efendiler... camiler; ibadet ve itaatle beraber din ve dünya için neler yapmak gerektiğini düşünmek, yani meşveret için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihni, başlı başına faaliyette bulunmak elzemdir.

İşte bizim burada din ve dünya için, istikbal ve istiklalimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım. Ben yalnız kendi düşüncemi söylemek istemiyorum. Milli emelleri, milli iradeyi yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin bilinmesi neticesinden çıkarmak gerekir. Binaenaleyh benden ne öğrenmek, ne sormak istiyorsanız serbestçe sormanızı rica ederim.


... Efendiler! Hutbe demek halka hitap etmek, yani söz söylemek demektir. Hutbenin manası budur. Hutbe denildiği zaman bundan birtakım manalar ve mefhumlar çıkarılmamalıdır. Hutbeyi irad eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. Biliyoruz ki, Hazreti Peygamber zaman-ı saadetlerinde hutbeyi kendileri verirlerdi.

Gerek Peygamber Efendimiz gerekse Hulefayı Raşidin'in hutbelerini okuyacak olursanız görürsünüz ki, gerek peygamberin gerekse Hulefayı Raşidin'in söylediği şeyler, o günün meseleleridir. O günün askeri, idari, mali, siyasi ve içtimai konularıdır.

İslam ümmeti çoğalıp, İslam memleketleri genişlemeye başlayınca, Cenab-ı Peygamber ve Hulefayı Raşidin'in hutbeyi her yerde bizzat kendilerinin irad etmelerine imkan olmadığından halka söylemek istedikleri şeyleri bildirmeye birtakım zevatı memur etmişlerdir. Bunlar herhalde ileri gelenlerin en büyüğü idi.

Onlar cami-i şerifte ve meydanlarda ortaya çıkar, halkı aydınlatmak ve doğru yolu göstermek için ne söylemek gerekiyorsa söylerlerdi. Bu tarzın devam edebilmesi için bir şart lazımdı. O da milletin reisi olan zatın halka doğruları söylemesi ve halkı aydınlatması; halkı, umumi ahvalden haberdar etmek son derece ehemmiyetlidir. Çünkü herşey açık söylendiği zaman halkın dimağı faaliyet halinde bulunacak, iyi şeyleri yapacak ve milletin zararına olan şeyleri reddederek, şunun veya bunun arkasından gitmeyecektir...

Hutbeden maksat, halkın aydınlatılması ve doğru yolun gösterilmesidir. Başka şey değildir. Yüz, iki yüz, hatta bin sene evvelki hutbeleri okumak, insanları cehl ve gaflet içinde bırakmak demektir. Hutbeyi okuyanın her halde halkın kullandığı dili kullanması lazımdır. Geçen sene BMM'de irad ettiğim bir nutukta demiştim ki: 'Minberler halkın dimağları, vicdanları için bir feyz menbaı, bir nur menbaı olmuştur.' Böyle olabilmesi için minberlerde aksedecek sözlerin bilinmesi ve anlaşılması, fenni ve ilmi hakikatlere uygun olması lazımdır. Hatiplerin siyasi, içtimai ve medeni ahvali her gün takip etmeleri zaruridir. Bunlar bilinmediği takdirde halka yanlış telkinler verilmiş olur. Binaenaleyh hutbeler tamamen Türkçe ve zamanın icaplarına uygun olacaktır

"Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. (Bakara Suresi, 190)"

Those who invade/fight against you, resist against them in the way Allah saw fit but never resort to EXTREMISM, Allah is against those who resort to EXTREMISM (Bakara Surah, 190)

http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_ataturk/res/033.jpg

Before the great resistance battle AtaTurk read (Al-i İmran Surah, 160) to our brave men.

"Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz, dine saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasde ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz."

Religion is a matter of faith for the soul of the individual. Everyone has their right to religion and we must respect it. However, after all these years of corruptions we will try to keep the balance and separate it from the running of the state as those have tried to use it as a control mechanism to lie for their personal gain to the masses.

"İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız. İlim ve fen için kayıt ve şart yoktur.


M. Kemal Atatürk

Religion and Science go hand in hand, Islam does not teach us to abandon science and knowledge quite the opposite, were told to seek it.

"Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir. (Bakara Suresi, 256)

There is no forcefulness and compulsion in religion...... (Bakara Surah, 256)

There is so much, much, much more.

AtaTurk's reforms created a society which was barely 5-10% literate to over 80-85% Literate, huge modernisations, investments in infastructure, technology, production etc etc

Why on EARTH do you think we don't hate this man, have a deep think.

That guy and the Million of other Brave fighters, resisted OCCUPATION, they fought against all the odds, a near impossible situation against 5 Powerful Invaders, not only suceeded by founded a strong country from the aftermath.

If it wasnt for people like him, there wouldnt be a Muslim or Mosque in Istanbul, Izmir, Western Turkey or Eastern Turkey.

This is a great sense of pride for our people, that we never gave up and tried our hardest against all the odds to save this land and we achieved it.

There was a DESPERATE need for change and drastic reform as we were in decay.

Now there are many Universities, we have a Religous Party WE democratically elected, we can learn our Religion in top instutions and UNDERSTAND AND READ IT, we have this huge Muslim country, we RESPECT other religion and are OPPOSED to Extremism.

I have the utmost respect and love for Islam, just like I fully respect all the Jews, Christians and other people of other faiths in this land.

AtaTurk of course was not perfect, I'll never say anything of the sort, he was a HUMAN BEING, he had his flaws, I'll openly discuss his flaws, I'm not a fan of the Clothes reform etc.

However, when I weigh up the good points and bad points of AtaTurk, the good points far outweigh the bad.

For this reason I am very grateful and respectful to this leader.

Oh and in case you try to talk nonsense that I get my information from "Kemalist" sources, sorry to dissapoint you, I am not a Kemalist, never have been and have no intention of being one, this is my personal choice and one I'm free to have today thanks to the relatively free society in Turkey.

The information can be found on HARUN YAHYA's website a famous Islamic thinker

http://www.harunyahya.org/kitap/dindar_ataturk/dindarataturk.html

It was Cannakkele Memorial a few days ago, may our Shehids rest in peace, we'll be forever gratfeul to these brave people.

http://www.canakkalesehitleri.org/brosur/2%20Brosur/Cumhuriyet1.jpg
Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Comment on this item

Mark my comment as a response to Ataturk and Islam the beautiful harmony by Harun

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2022 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)