4 readers online now  |  69 million page views

Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne

Reader comment on item: Islam and Islamism: Faith and Ideology
in response to reader comment: CDA en Islam

Submitted by SANNA (Netherlands), Mar 19, 2013 at 11:22

Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving!

De Turkse regering heeft aangekondigd dat ze een 'reddingsactie' voor Turkse kinderen wil opstarten. Het gaat hierbij om kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht.

Turken moeten dus grootgebracht worden als, 'turk' en ' moslim'! Erdogan, de jodenhater en fundamentalist van Turkije komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren?
Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne die voortdurend met alle (legale en illegale) middelen zullen pogen hun macht uit te breiden ten koste van het gastland.

Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, fascistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over.

Bloedbelasting in de vorm van kinderroof /Devshirme. Dat is wat de Turken in Europa als geschiedenis achterlieten. Misschien kunnen we daar eens wat programma's op TV over uitzenden. De Turkse manier van politiek bedrijven is agressief en altijd wordt er wel een beetje met chantage gedreigd. Onthutsend om te zien dat Nederland volkomen zwart wordt gemaakt in de Turkse media. Dat is dan je dank voor het opvangen van 820 000 paupers binnen je poorten.

De Turkse overheid ontkent de genocide op 1.5 miljoen Armeniërs, houdt een massa journalisten gevangen wegens kritiek op de regering en kent op het platteland een armoede die vergelijkbaar is met die in Namibië gedurende grote droogte. Zelfs het grootste deel van het wegennet bestaat uit zandweggetjes. Zo hebben we nog wel wat kwalificaties, om over 'godsdienstvrijheid' en 'religieus-culturele' diversiteit maar te zwijgen. Die ontbreekt namelijk ook al in Turkije, evenals een deugdelijke jeugd- of gehandicaptenzorg. Het enige wat Turkije heeft is een grote mond en een teleurstellende vorm van democratie die echter prima in de vroegmiddeleeuwse traditie past (dus niet bij het Westen). Het ergste vinden de Turken kennelijk dat de naar de Westerse rijkdom en vrijheid verhuisde Turken opgaan in de Westerse samenleving. Dat moet kennelijk tot elke prijs vermeden worden en zelfs de Nederlandse Jeugdzorg moet bijdragen aan het Turkse ideaal van voortdurende zeggenschap over hun onderdanen, die ook Nederlands onderdaan zijn geworden. De islam begint zich steeds meer te roeren: Marokkanen willen hun uitkering opgestuurd en de Turken zijn boos om een pleegkind bij ongelovigen, ze willen Turkse les en Turkse jongeren uiten zich antisemitisch. Nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit kleutergedrag want zo gaat het van kwaad tot erger en als die jihadistische jongeren weer welkom worden geheten in 'ons' land, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen.

De Turkse regering en het parlement houden er merkwaardige denkbeelden op na als het om individuele keuzevrijheid gaat. Ook het stapje naar Christendom moet vermeden worden. Zoals bekend vinden islamieten het slechts een klein stapje van Christendom naar mohammedanisme, onverminderd dat op het omgekeerde de doodstraf staat. Je moet het maar kunnen bedenken.

Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving, volgens een Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten. Nederland wordt dus een soort Turkse internaat voor de islamitische militanten!?

Turkije heeft daar blijkbaar een permanente -en een parlementaire nog wel- onderzoek commissie voor.
Toch heeft zij de capaciteit om zich ook nog met het interne beleid van t.a.v jeugdzorg afgezet tegen mensenrechten in naburige landen te buigen.
Daarbij discrimineert deze commissie (werkend in opdracht van het Turkse parlement) in haar conclusie (gebaseerd op die zelfde mensenrechten) pleegouders op grond van religieuze- en seksuele vrijheid, behoorlijk.
Dat kan dus niet !

Er is maar een conclusie mogelijk, de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten hanteert de: United Islamic Declacation of Human Rights (UIDHR), een variant op de Internationaal erkende (UDHR) mensenrechten, die echter is gebaseerd op de koran en sharia.
Deze islamitische variant, die door alle islamitische landen is ondertekend, stelt o.m. dat de islam superieur is aan alle andere religies (en iedere niet-moslim impliciet ondergeschikt aan een moslim).
Dit met alle gebruikelijke gevolgen voor de niet- islamieten...niet de kwaliteit van de pleegzorg telt maar de islamitische opvoeding/indoctrinatie.

Erdogan komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren? En er nog even fijntjes op wijzen dat uit huis geplaatste Turkse kinderen niet bij Nederlandse pleegouders mogen worden ondergebracht

Het is belachelijk dat Turkije keihard alles en iedereen mag discrimineren en dan moet je er nog volgens de verraders ook nog "respect" voor hebben. Het moet eens afgelopen zijn met het behagen van islamitisch intolerant gespuis. Ze hebben zich naar onze normen en waarden te voegen en als dat niet bevalt mogen ze wat mij betreft met alle geweld gedeporteerd worden naar de barre zandbak waar ze uit gekropen zijn.

Gaat hij het ook hebben over het neef en nicht huwelijk binnen de Turks Nederlandse gemeenschap? Drie kwart van de Turken in Nederland is getrouwd met een neef of nicht. Want dat vrijt licht en krijg je kinderen van met een scheef gezicht.
Met uitzondering van het Nationaal Socialisme van Hitler Duitsland, is er geen enkele religie of doctrine die ook maar op enigerlei wijze met de Islam valt te vergelijken. Zolang de koran niet wordt herzien en in een nieuw jasje wordt gestoken verandert er geen zier en zeker niet tegenover Joden.
De islam is volgens de moslims het enige ware geloof en zij voelen zich suprieur ten opzichte van alle andere geloven.
Democratie bestaat niet in de islamitische landen en zal er ook nooit komen, hoe naief van de westerse landen toen ze zo vol lof over de "Arabische Lente" spraken.
We mogen onze eigen democratie wel met hand en tand verdedigen, voordat je het weet verliezen ook wij onze fel bevochten democratie

Je zou dus mogen verwachten, dat de Islam integraal in democratische, liberale Westerse landen zou worden verboden.
Helaas het tegendeel is het geval, de invloed van de Islam breiden zich dagelijks gestaag uit, wat het ernstigste scenario voor de toekomst doet vermoeden….
Als we het aantal moslims in (West-)Europa niet snel terugbrengen, staan ze over een paar jaar weer aan de poorten van Wenen te rammelen.

Het misselijk makende antisemitisme van Turkse jongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als van Agt, van den Broek, Erdogan en die ex verpleegster Gretta is evenzo weerzinwekkend.
Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden, daar staan meer rabiate antisemitische teksten in dan in Mein Kampf.
Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald. Minister Asscher noemt het antisemitisme van Turkse jongens onacceptabel en dat is het ook. Maar joden wisten dat ze niet populair zijn bij moslims en daarom is het vreemd dat juist veel joodse politici altijd pleiten voor ruime toelating van vreemdelingen, ook uit moslimlanden.

Laten we echter wel wezen. Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen.

Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme en imperialisme dat is Turkije anno 2013. Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun "Eigen Volk", en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.
Dus hier komt dan eindelijk de integratie-aap uit de mouw, m.a.w. wel alle voordelen van het Nederlanderschap pakken, maar je toch niet aanpassen, hetgeen het gewone volk al jaren weet.

Laat nu alle Turkse 2 paspoorthouders kiezen, Nederlander of Turk

Dat gedoe zijn we spuugzat, als ze willen demonstreren gaan ze maar naar istanbul.

We zijn hier in nederland, hier wappert de rood-wit blauwe vlag.

En Nederland zal nooit het beloofde land voor mohammedanen worden.

De uitwijzing moet uitgebreid worden. Grote etnische, racistische Moslim organisaties die jongeren tegen Nederland organiseren en indoctrineren moeten zo snel mogelijk verboden worden en hun leden moeten een keuze maken tussen herkomstland en het land waar ze wonen.

Analfabete vrouwen die ieder jaar een kind krijgen hebben geen tijd om hun kinderen op te voeden,dit gebeurt bij veel Moslims die nog steeds importhuwelijk doen, importhuwelijk moet hoe dan ook beëindigt worden. Het is een handel en meer een tactiek van de politiek Islam geworden.

De kinderen die via georganiseerde islamitische importhuwelijken geboren zijn, moeten vaak op straat zijn, meestal kennen ze geen liefde, brutale moslimouders hebben deze kinderen meestal voor hun politieke en economische doelen voortgebracht, ze zijn gewoon gedumpt naar moskeen, korancursussen, moslim internaten, islamscholen onder leiding van anti- Nederlandse krachten. Daar leren ze niets goeds, hun hersenen worden met de vreselijke, vijandige Islamitische propaganda zodanig gespoeld dat ze nooit Nederlanders kunnen worden. Indoctrinatie is goed georganiseerd en krachtig. Ze praten Turks of Arabisch, experimenteren met de hoofddoek, horen ze van imams of andere "docent" genoemde militanten dat de Nederlanders hun vijanden zijn!!! Deze georganiseerde islamitische opvoeding/opleiding is zo sterk en dominant waardoor het het effect van de officiële Nederlandse opleiding ongedaan wordt gemaakt... Op de regulaire Nederlandse scholen leren ze niet meer, hier maken ze lesgeven bijna onmogelijk, meestal geen genoeg docenten of tijdelijke, ongemotiveerde, bange onderwijskrachten die geen regels kunnen toepassen, ook binnen deze scholen praten ze nu onderling Turks of Arabisch, behalve even in de klas horen ze wat Nederlands! Op deze manier is de toekomst verloren.

Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee dus een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Moskee staat nu boven de wet! Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschaap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Zelfs diegenen die hier met een Nederlands paspoort rondlopen en de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen blijven eerst en vooral loyaal aan de islamitische politieke /Militaire machthebbers in hun herkomstlanden.

Oplossing: verbied alle illegale korancursussen, internaten en moskee activiteiten, stop moskeebouw in Nederland.
Uitzetting van de Imam' s en andere militanten moet zo snel mogelijk beginnen.

Verblijfsvergunningen moeten omgezet worden in de arbeidsvergunningen.

Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving!

De Turkse regering heeft aangekondigd dat ze een 'reddingsactie' voor Turkse kinderen wil opstarten. Het gaat hierbij om kinderen die bij Nederlandse, Belgische en Duitse pleeggezinnen zijn ondergebracht.

Turken moeten dus grootgebracht worden als, 'turk' en ' moslim'! Erdogan, de jodenhater en fundamentalist van Turkije komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren?
Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne die voortdurend met alle (legale en illegale) middelen zullen pogen hun macht uit te breiden ten koste van het gastland.

Zoals decennia al overtuigend blijkt, is de doctrine en ideologie Islam een ideale, fascistische voedingsbodem voor het zaaien van blinde haat, het oproepen tot terrorisme en het uitvoeren van aanslagen en volkeren moord, voorbeelden te over.

Bloedbelasting in de vorm van kinderroof /Devshirme. Dat is wat de Turken in Europa als geschiedenis achterlieten. Misschien kunnen we daar eens wat programma's op TV over uitzenden. De Turkse manier van politiek bedrijven is agressief en altijd wordt er wel een beetje met chantage gedreigd. Onthutsend om te zien dat Nederland volkomen zwart wordt gemaakt in de Turkse media. Dat is dan je dank voor het opvangen van 820 000 paupers binnen je poorten.

De Turkse overheid ontkent de genocide op 1.5 miljoen Armeniërs, houdt een massa journalisten gevangen wegens kritiek op de regering en kent op het platteland een armoede die vergelijkbaar is met die in Namibië gedurende grote droogte. Zelfs het grootste deel van het wegennet bestaat uit zandweggetjes. Zo hebben we nog wel wat kwalificaties, om over 'godsdienstvrijheid' en 'religieus-culturele' diversiteit maar te zwijgen. Die ontbreekt namelijk ook al in Turkije, evenals een deugdelijke jeugd- of gehandicaptenzorg. Het enige wat Turkije heeft is een grote mond en een teleurstellende vorm van democratie die echter prima in de vroegmiddeleeuwse traditie past (dus niet bij het Westen). Het ergste vinden de Turken kennelijk dat de naar de Westerse rijkdom en vrijheid verhuisde Turken opgaan in de Westerse samenleving. Dat moet kennelijk tot elke prijs vermeden worden en zelfs de Nederlandse Jeugdzorg moet bijdragen aan het Turkse ideaal van voortdurende zeggenschap over hun onderdanen, die ook Nederlands onderdaan zijn geworden. De islam begint zich steeds meer te roeren: Marokkanen willen hun uitkering opgestuurd en de Turken zijn boos om een pleegkind bij ongelovigen, ze willen Turkse les en Turkse jongeren uiten zich antisemitisch. Nou is het ook niet vreemd dat ze steeds meer eisen gaan stellen want ze zijn altijd in de watten gelegd. Er moet paal en perk worden gesteld aan dit kleutergedrag want zo gaat het van kwaad tot erger en als die jihadistische jongeren weer welkom worden geheten in 'ons' land, zou de eerste vorm van geweld zich al wel eens aan kunnen dienen.

De Turkse regering en het parlement houden er merkwaardige denkbeelden op na als het om individuele keuzevrijheid gaat. Ook het stapje naar Christendom moet vermeden worden. Zoals bekend vinden islamieten het slechts een klein stapje van Christendom naar mohammedanisme, onverminderd dat op het omgekeerde de doodstraf staat. Je moet het maar kunnen bedenken.

Turken willen dat de kinderen moeten in Nederland worden grootgebracht in een Turkse culturele en religieuze omgeving, volgens een Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten. Nederland wordt dus een soort Turkse internaat voor de islamitische militanten!?

Turkije heeft daar blijkbaar een permanente -en een parlementaire nog wel- onderzoek commissie voor.
Toch heeft zij de capaciteit om zich ook nog met het interne beleid van t.a.v jeugdzorg afgezet tegen mensenrechten in naburige landen te buigen.
Daarbij discrimineert deze commissie (werkend in opdracht van het Turkse parlement) in haar conclusie (gebaseerd op die zelfde mensenrechten) pleegouders op grond van religieuze- en seksuele vrijheid, behoorlijk.
Dat kan dus niet !

Er is maar een conclusie mogelijk, de Turkse parlementaire onderzoekscommissie voor de mensenrechten hanteert de: United Islamic Declacation of Human Rights (UIDHR), een variant op de Internationaal erkende (UDHR) mensenrechten, die echter is gebaseerd op de koran en sharia.
Deze islamitische variant, die door alle islamitische landen is ondertekend, stelt o.m. dat de islam superieur is aan alle andere religies (en iedere niet-moslim impliciet ondergeschikt aan een moslim).
Dit met alle gebruikelijke gevolgen voor de niet- islamieten...niet de kwaliteit van de pleegzorg telt maar de islamitische opvoeding/indoctrinatie.

Erdogan komt nu zijn soldaten in den vreemde inspecteren? En er nog even fijntjes op wijzen dat uit huis geplaatste Turkse kinderen niet bij Nederlandse pleegouders mogen worden ondergebracht

Het is belachelijk dat Turkije keihard alles en iedereen mag discrimineren en dan moet je er nog volgens de verraders ook nog "respect" voor hebben. Het moet eens afgelopen zijn met het behagen van islamitisch intolerant gespuis. Ze hebben zich naar onze normen en waarden te voegen en als dat niet bevalt mogen ze wat mij betreft met alle geweld gedeporteerd worden naar de barre zandbak waar ze uit gekropen zijn.

Gaat hij het ook hebben over het neef en nicht huwelijk binnen de Turks Nederlandse gemeenschap? Drie kwart van de Turken in Nederland is getrouwd met een neef of nicht. Want dat vrijt licht en krijg je kinderen van met een scheef gezicht.
Met uitzondering van het Nationaal Socialisme van Hitler Duitsland, is er geen enkele religie of doctrine die ook maar op enigerlei wijze met de Islam valt te vergelijken. Zolang de koran niet wordt herzien en in een nieuw jasje wordt gestoken verandert er geen zier en zeker niet tegenover Joden.
De islam is volgens de moslims het enige ware geloof en zij voelen zich suprieur ten opzichte van alle andere geloven.
Democratie bestaat niet in de islamitische landen en zal er ook nooit komen, hoe naief van de westerse landen toen ze zo vol lof over de "Arabische Lente" spraken.
We mogen onze eigen democratie wel met hand en tand verdedigen, voordat je het weet verliezen ook wij onze fel bevochten democratie

Je zou dus mogen verwachten, dat de Islam integraal in democratische, liberale Westerse landen zou worden verboden.
Helaas het tegendeel is het geval, de invloed van de Islam breiden zich dagelijks gestaag uit, wat het ernstigste scenario voor de toekomst doet vermoeden….
Als we het aantal moslims in (West-)Europa niet snel terugbrengen, staan ze over een paar jaar weer aan de poorten van Wenen te rammelen.

Het misselijk makende antisemitisme van Turkse jongeren met een kennelijk laag IQ, kan gevaarlijk zijn, maar ook het geniepige van figuren als van Agt, van den Broek, Erdogan en die ex verpleegster Gretta is evenzo weerzinwekkend.
Logisch dat deze jongens antisemitisch zijn, als het OM hen gaat vervolgen zal het ook de Koran moeten verbieden, daar staan meer rabiate antisemitische teksten in dan in Mein Kampf.
Natuurlijk spreken zij het zelfde als Erdogan. Het net wordt steeds nauwer om ons heen getrokken. En wij maar praten met deze lui. Nu weer de honderden terroristen die naar Syrie gaan om te vechten in het terroristen leger een samenraapsel van uitschot.

We zien geen einde komen aan het antisemitisme van jonge moslims. Nederlandse moslims haten joden. Het molesteren van joden zien ze als wraak voor het onrecht dat in hun visie door Israel aan Palestijnen wordt aangedaan. Dan zouden wij ook gerechtigd zijn om ons te wreken op moslims voor het leed dat moslims in Pakistan Cristenen aandoen. Maar dan zit je voor je het weet in een burgeroorlog. We hebben deze ellende zelf in huis gehaald. Minister Asscher noemt het antisemitisme van Turkse jongens onacceptabel en dat is het ook. Maar joden wisten dat ze niet populair zijn bij moslims en daarom is het vreemd dat juist veel joodse politici altijd pleiten voor ruime toelating van vreemdelingen, ook uit moslimlanden.

Laten we echter wel wezen. Turkije heeft tot op heden al miljarden van de EU ontvangen en maakt weinig tot geen progressie in het zich aanpassen aan algemeen geldende westerse normen.

Dat nationalistische gewapper met die rode turkse vlaggen en het opzetten van grote bekken door die kennelijk verongelijkte turken moet afgelopen zijn. Jodenhaat zit zeer diep bij het overgrote deel van de Turken. Erdogan weet dit en bespeelt dit gevoel omwille van stemmen. Koerden & Alevieten worden trouwens door de soennitische meerderheid ook geminacht. Islamisme, extreem nationalisme en imperialisme dat is Turkije anno 2013. Erdogan is echt een gedreven antisemiet dus we kunnen de komende jaren nog wel wat verwachten. De Turkse regering vindt dat zij de plicht heeft om op te komen voor hun "Eigen Volk", en vond dit ook van toepassing op de 3e en toekomstige hier geboren generaties.
Dus hier komt dan eindelijk de integratie-aap uit de mouw, m.a.w. wel alle voordelen van het Nederlanderschap pakken, maar je toch niet aanpassen, hetgeen het gewone volk al jaren weet.

Laat nu alle Turkse 2 paspoorthouders kiezen, Nederlander of Turk

Dat gedoe zijn we spuugzat, als ze willen demonstreren gaan ze maar naar istanbul.

We zijn hier in nederland, hier wappert de rood-wit blauwe vlag.

En Nederland zal nooit het beloofde land voor mohammedanen worden.

De uitwijzing moet uitgebreid worden. Grote etnische, racistische Moslim organisaties die jongeren tegen Nederland organiseren en indoctrineren moeten zo snel mogelijk verboden worden en hun leden moeten een keuze maken tussen herkomstland en het land waar ze wonen.

Analfabete vrouwen die ieder jaar een kind krijgen hebben geen tijd om hun kinderen op te voeden,dit gebeurt bij veel Moslims die nog steeds importhuwelijk doen, importhuwelijk moet hoe dan ook beëindigt worden. Het is een handel en meer een tactiek van de politiek Islam geworden.

De kinderen die via georganiseerde islamitische importhuwelijken geboren zijn, moeten vaak op straat zijn, meestal kennen ze geen liefde, brutale moslimouders hebben deze kinderen meestal voor hun politieke en economische doelen voortgebracht, ze zijn gewoon gedumpt naar moskeen, korancursussen, moslim internaten, islamscholen onder leiding van anti- Nederlandse krachten. Daar leren ze niets goeds, hun hersenen worden met de vreselijke, vijandige Islamitische propaganda zodanig gespoeld dat ze nooit Nederlanders kunnen worden. Indoctrinatie is goed georganiseerd en krachtig. Ze praten Turks of Arabisch, experimenteren met de hoofddoek, horen ze van imams of andere "docent" genoemde militanten dat de Nederlanders hun vijanden zijn!!! Deze georganiseerde islamitische opvoeding/opleiding is zo sterk en dominant waardoor het het effect van de officiële Nederlandse opleiding ongedaan wordt gemaakt... Op de regulaire Nederlandse scholen leren ze niet meer, hier maken ze lesgeven bijna onmogelijk, meestal geen genoeg docenten of tijdelijke, ongemotiveerde, bange onderwijskrachten die geen regels kunnen toepassen, ook binnen deze scholen praten ze nu onderling Turks of Arabisch, behalve even in de klas horen ze wat Nederlands! Op deze manier is de toekomst verloren.

Ideologische/politieke activiteiten, belastingontduiking, illegaal bankieren en zwartwerken lijkt in de moskee dus een alledaagse gang van zaken waaraan weinig tot geen aandacht wordt besteed. Moskee staat nu boven de wet! Nederlandse politieke partijen en kerken moten uiteindelijk een keer stoppen met hun eigen ondergang: Zij streven op dit moment nog steeds naar een grote Islamitische gemeenschaap in Nederland waardoor Immigratie, moskeebouw en explosieve groei van moslimpopulaties zich ongeremd door zullen zetten. Zelfs diegenen die hier met een Nederlands paspoort rondlopen en de Nederlandse nationaliteit hebben aangenomen blijven eerst en vooral loyaal aan de islamitische politieke /Militaire machthebbers in hun herkomstlanden.

Oplossing: verbied alle illegale korancursussen, internaten en moskee activiteiten, stop moskeebouw in Nederland.
Uitzetting van de Imam' s en andere militanten moet zo snel mogelijk beginnen.

Verblijfsvergunningen moeten omgezet worden in de arbeidsvergunningen.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Submit a comment on this item

Reader comments (81) on this item

Title Commenter Date Thread
3Fundamentalism?? Islam Is An Ideology Not A Religion [417 words]Bill HazelbauerDec 12, 2015 13:07227002
Islam and islamists [69 words]gloriaJan 11, 2015 09:53220270
3One needs to read the Quran before coming to any conclusions about Islam [242 words]JillJan 19, 2014 11:23212737
Taqiyya [136 words]TruthtalkerMay 4, 2013 07:24205821
they really are disguised [13 words]jemsOct 24, 2012 07:23200033
1sorry, but moderate Islam is a lie [301 words]gmasterFeb 6, 2012 19:04193153
the real Taqijja uncovered by an Ex-Muslim [66 words]gmasterFeb 7, 2012 21:12193153
What is your solution? [98 words]SchillsJun 25, 2012 13:14193153
I thought you said it was none of our business? [201 words]saraJun 25, 2012 18:27193153
solution? [598 words]gmasterJun 25, 2012 22:34193153
Maybe I misunderstood you [244 words]SchillsJun 26, 2012 01:03193153
Culture and deterrence are the keys [728 words]saraJun 26, 2012 16:47193153
Free elections have occurred [292 words]SchillsJun 28, 2012 12:29193153
Support of Islamist parties [401 words]saraJun 28, 2012 16:06193153
IS the problem Arabs or Islamists? [205 words]SchillsJun 29, 2012 18:45193153
Who cares and what is the difference? [135 words]saraJun 29, 2012 21:28193153
1The Arab invaders of the lands of the civilized and Islamic crusades revisited [329 words]dhimmi no moreJun 30, 2012 07:02193153
Why not exclude every ideology associate with political violence? [499 words]SchillsJul 2, 2012 15:56193153
Western support for Mid East dictators well known. [11 words]SchillsJul 2, 2012 16:57193153
Rice's speech [11 words]SchilllsJul 2, 2012 17:06193153
Faulty supposition, Schills [206 words]saraJul 2, 2012 17:30193153
Sorry, I don't buy it [255 words]saraJul 2, 2012 18:00193153
Supporting Tyranny has lead to the current situation [231 words]SchillsJul 3, 2012 13:19193153
3Shills and his tablighee nonsense [161 words]dhimmi no moreJul 3, 2012 14:33193153
1Way too Simplistic, Schills [456 words]saraJul 3, 2012 19:56193153
Hopefully the links work [33 words]SchillsJul 4, 2012 13:29193153
I never mentioned throwing money at the problem [183 words]SchillsJul 4, 2012 13:42193153
You have it backwards, Schills [426 words]saraJul 4, 2012 17:33193153
7Tablighees twists and turns never end and why is that our dear Shills? [491 words]dhimmi no moreJul 5, 2012 06:45193153
1Shills is a lost tablighee [154 words]dhimmi no moreJul 5, 2012 17:16193153
To DNM [109 words]saraJul 5, 2012 19:11193153
I hope you find real South Asian Islamists to attack [303 words]SchillsJul 5, 2012 19:13193153
4Our dear Shills and the proof and the pudding! [1258 words]dhimmi no moreJul 7, 2012 07:47193153
2Islamophobia? It is gone and it is replaced by "trolling"! [179 words]dhimmi no moreJul 11, 2012 12:38193153
Thanks for the benefit of the doubt [99 words]SchillsJul 12, 2012 16:20193153
Feel free to exercise your freedom to troll. [160 words]SchillsJul 12, 2012 17:04193153
I think you are seriously undervaluing the influence of Islam [395 words]saraJul 12, 2012 17:16193153
1Trolling and Muslims [330 words]dhimmi no moreJul 12, 2012 18:35193153
1The Middle East was violent before modern Israel and Islam [521 words]SchillsJul 12, 2012 19:50193153
They don't stop until they are 98% of the population [55 words]PrashantJul 13, 2012 00:32193153
The crux of the matter [702 words]saraJul 13, 2012 17:08193153
The crux of the matter [756 words]saraJul 13, 2012 17:10193153
Exactly right, Prashant [176 words]saraJul 13, 2012 17:53193153
Why are you promoting the propaganda of dictators? [411 words]SchillsJul 13, 2012 19:07193153
DNM why do you have a pre-9/11 outlook [103 words]SchillsJul 13, 2012 19:13193153
4Hijazi Arab aristocracy? are you for real? [292 words]dhimmi no moreJul 14, 2012 07:42193153
Agree on one point [176 words]saraJul 14, 2012 18:57193153
3Shameful Tablighee delusions [371 words]dhimmi no moreJul 15, 2012 06:40193153
2Propensity for violence is the problem [352 words]RajeevDec 13, 2010 23:09180928
2CDA en Islam [5094 words]wctAug 27, 2010 10:19177356
De Moslim organisaties en politieke partijen [1266 words]isaacMay 7, 2012 08:51177356
Nederland is gecapituleerd. [2880 words]Tessa S.,Jul 6, 2012 10:25177356
Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne [3762 words]SANNAMar 19, 2013 11:22177356
Women cover their bodies, men cover their minds. [195 words]LynnJan 24, 2010 10:02167817
Questions for Prof.Pipes [53 words]
w/response from Daniel Pipes
infosifterMar 23, 2008 12:30123364
Thanks to Prof. Pipes [24 words]infosifterMar 24, 2008 17:14123364
Pain, support and apathy [78 words]Phil GreendJan 10, 2008 16:05117927
small note ( detail ) [89 words]catholicJul 19, 2007 20:07104066
3Mathew 11:1-16 [217 words]André MarcNov 14, 2007 22:26104066
Was John wrong [48 words]BlancheJun 30, 2010 00:25104066
1Stop whitewashing [87 words]Shabana MuhammadJan 7, 2007 00:1971926
2Ignorance is bliss [12 words]PDMJan 5, 2007 12:4771733
Dangerous Dissection [237 words]Shivkumar SinghFeb 14, 2006 17:3935658
Nothing can convince me about Islam [42 words]MartinJul 13, 2007 02:1235658
1Re: Nothing can convince me about Islam [114 words]Farhan AhmedJun 1, 2008 01:5335658
Stop whitewashing Islam [13 words]scrutatorAug 5, 2008 12:5635658
Appeasement [102 words]BryanDec 2, 2008 12:2935658
verification [14 words]lilyJan 31, 2009 07:5135658
2How to Present Islam [23 words]RehabJan 26, 2010 09:2435658
Ayann Hirsi Ali [33 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0235658
It is all True. [39 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0635658
Impossible [8 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0735658
Re: An interesting ...dissection [136 words]Reuben HorneAug 22, 2005 22:1024975
Islam and Islamism - Faith and Ideology [32 words]Karel Orlík,Jul 2, 2005 05:1723066
Regarding Judaism and Christianity being defective variants of Islam [303 words]Ihsan Ayyub QaziFeb 11, 2005 06:2820264
GOD AND ALLAH [1051 words]Jennifer KingJan 17, 2006 07:3520264
Endless useless argument [92 words]Liz ReynoldsFeb 15, 2006 15:4420264
Separation of Church and State [195 words]Michael KermonNov 22, 2007 10:2020264
God's Holiness cannot be matched by the most sincere efforts of man [252 words]William EastMay 18, 2008 16:4120264
church and state [571 words]truthseekersNov 20, 2008 09:4920264
Impressive [23 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:1520264

Comment on this item

Mark my comment as a response to Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne by SANNA

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

ADVERTISEMENTS

eXTReMe Tracker

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2019 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)