2 readers online now  |  69 million page views

Nederland is gecapituleerd.

Reader comment on item: Islam and Islamism: Faith and Ideology
in response to reader comment: De Moslim organisaties en politieke partijen

Submitted by Tessa S., (Netherlands), Jul 6, 2012 at 10:25

Uitkering emigratie

SP biedt geen oplossing voor de Turkse,Marokkaanse immigratie problematiek die Nederland miljarden kost. Immers houdt SP uitkeringimmigranten niet op afstand. Het is dus niet vreemd dat SP niet het onwenselijk vindt dat er zoveel geld naar het buitenland wordt gestuurd.

Sinds jaren 80 komen er geen arbeidsmigranten uit Moslimlanden, valse huwelijksmigratie is de nieuwe migratieport geworden. Gemiddeld 74% van de uitgereikte visa gaat aan gezinsherenigers/vormers uit Marokko, Turkije en Somalië. Oost Europese arbeiders zijn geen uitkeringsimmigranten, primaire komen ze voor het werk. Elke Turk of Marokkaan die binnenkomt vangt automatisch een uitkering, tijdens zijn vertrek capituleert hij Nederland voor de eeuwenlange uitkeringen die hij in herkomstland mag ontvangen. Die stijging van het aantal importbruiden zal ongetwijfeld te maken hebben met de hogere uitkeringen en verraderlijke verdragen die met de moslimlanden getekend zijn. Nederland is gecapituleerd.

"De SP vindt de uitkeringen te laag en wil daarom het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhogen met 5 procent voor de komende vier jaar...." De massale toestroming van uitkeringstrekkers,valse asielzoekers wordt dus voortgezet. Stop 2 000 Moslims in een stad, het wordt een kettingreactie, na enkele jaren krijg je 50 000 mensen. Jonge Moslim vrouwen worden constant zwanger gehouden. Een import bruid maakt van de bruidegom een "gehuwd status" en dus hogere uitkering e.d. Dan na 3 jaar mag er gescheiden worden, en volgt automatisch verblijfsvergunning en recht op uitkering.
Dan kunnen beiden hertrouwen of een bruid cq bruidegom importeren.
De niet-westerse immigranten van de afgelopen veertig jaar zijn onder meer zo duur voor de samenleving omdat ze minder werken, vaker een uitkering hebben, minder verdienen en minder belasting en premies betalen. Door de immigratie van ongeschoolde niet voor arbeid inzetbare uitkering immigranten worden de kosten van vergrijzing pas echt onbetaalbaar.

SP programma: "De SP wil niet dat zakken voor een inburgeringsexamen wordt beboet, als de cursist niets te verwijten valt...." (SP) Nieuwe immigratie uit Moslim landen zal sociaal zwakke wijken verder belasten, 'zwarte' scholen zullen nog zwarter worden.
Als etnische populaties groter worden, neemt de kans op de vorming van 'parallelle samenlevingen' toe. Als de omvang en concentratie van etnische populaties toenemen, valt de druk om te integreren weg. Ontvangende samenlevingen staan ook negatiever tegenover grote groepen immigranten dan tegenover kleine. Ook dat ondermijnt de integratie bij voortgaande immigratie.

"Het is belangrijk dat mensen zich voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gestelde eisen aan huwelijks- en gezinsmigratie mogen niet misbruikt worden om de vrije huwelijkskeuze in te perken..."
"De huidige bijstandsuitkering is te laag en moet de komende jaren met in totaal 5 procent worden verhoogd. Gemeenten moeten meer mogelijkheden krijgen om bijzondere bijstand te geven..." (SP programma) Migratieregelingen zijn uiterst fraudegevoelig. Niet alle immigranten zijn toegewijd zijn aan de Nederlandse samenleving. Ze nemen bovendien slechte gewoonten uit eigen land mee. Veel moslims blijken georganiseerd zijn als verlenging van hun eigen machthebbers. Assimilatie, wat in de Verenigde Staten tot dusver gebruikelijk was, wordt in Nederlandse politiek doorgaans afgewezen.
Turken en Marokkanen die in Nederland georganiseerd zijn vormen nu eigen aparte enclaves. Dergelijke ontwikkelingen kunnen op den duur de rechtsstaat ondermijnen, zeker als leidende krachten in de Nederlandse samenleving geneigd zijn tot toegeeflijkheid.

Het zijn ook niet eens de oplossingen die men voorstelt om de crisis te bestrijden. Gezinshereniging en vooral huwelijksmigratie draait hele integratie terug en veroorzaakt enkel importarmoede. De partijen van de "sociale coalitie" zijn tegen de beperking van massa-immigratie. SP heeft geen duidelijke standpunt over de massale moskeebouw en remigratie van grote groepen.

Door de "sociale coalitie" gesteunde Moslims moeten van hun machthebbers infiltreren in de linkse en Rechtse partijen, terwijl ze niets moeten hebben van linkse, Joodse en Christelijke ideeën. Zij zijn hier om te infiltreren en moskeen te bouwen. De boodschap die zij in de moskeeën verkondigen,is een giftig mengsel van nationaal-socialisme en politiek islam, een dodelijk gevaar voor onze democratie en cultuur. Zie maar ook hoe Turkse moskeeën in Nederland allemaal door de Turkse staat gestuurde imams hebben. De Turkse staat behandelt de Turkse moslim in Nederland als een kolonist die onderworpen blijft aan het moederland.

Honderden duizenden Turken in Nederland worden kunstmatig in Turkije gehouden, Eigenlijk zijn ze gewoon niet in Nederland. Ze kopen hun groenten in de Turkse winkel, nemen rijles bij een Turkse instructeur en gaan alleen naar de Turkse moskee (Nederlandse kerk of synagoog blijft taboe!). Via schotels kijken ze naar hun eigen TV programma's, uitsluitend in eigen taal. Invloeden van de Nederlandse samenleving dringen nauwelijks door. Nederlandse politieke partijen kennen ze niet goed. Daar is een woord voor:desintegratie en stemadvies, kledingadvies, eetadvies, religieadvies, taaladvies, voortplantingadvies, oorlogadvies enz. enz vanuit Moslimlanden! De dimensies van het probleem liggen ten grondslag aan de aanpassingniveau van de grote massa die minder scoort dan de veel dieren die beter kunnen beseffen dat ze van grondgebied veranderd zijn! Omdat de politiek islam gebaseerd is op het analfabetisme en culturele achterlijkheid is het gebruiken van gesloten enclaves via overmatige expansie blijft een strategisch doel, namelijk de islamisering en de vestiging van een Turkse parallelsamenleving. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van 'Turksheid' tot stand te brengen. Assimilatie en 'vernederlandsing' moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.
De Turkse politieke elite gelooft in een keiharde machtspolitiek. Tot 1683 heeft Europa zich alleen maar verdedigd tegen hordes hormoongedreven moslims die niks anders brachten dan massamoord, verkrachting, roof, marteling en in slavernij degenen wegvoerden die ze te bruikbaar en seksueel te aantrekkelijk vonden om te vermoorden. Nu zitten ze met een vijfde colonne hier. De Turkse staat kan haar mensen zo mobiliseren. Noord-Cyprus is bezet dankzij 65 000 immigranten,in Nederland zijn ze met de illegalen samen ca. 730 000 geworden.

Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische zuivering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.

De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via "positief discriminatie" voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse "immigranten" colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66.

Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de bewuste politieke keuze van PVDA enorm gedaald.

De problematiek binnen het onderwijs is een politiek probleem, de kwaliteit daalt. Tot 2011 groeit het aantal niet-westerlingen in ons land met bijna 490.000 mensen, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode groeit met 570.000 mensen. Dat houdt in dat de allochtonen driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening neemt. Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de 'andere' groep simpelweg ontbreekt. Grote steden hebben nu een lagere onderwijs niveau dan die van Turkije en Marokko.

Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de niet gekozen bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Dankzij deze partijen zijn er tienduizenden kunstmatige ambtenaren actief bij de overheid.

Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van de parallelle maatschappij wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren naturelle ontwikkeling. Heel veel vrouwen willen geen kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De situatie is dramatisch. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 5.3 - 6.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder dreigt Nederland. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

SP, PvdA, D'66, GL, CDA zijn niet bereid fundamentele hervormingen door te voeren. Van de lentecoalitie hebben Nederlanders geen profijt. De lentecoalitie heeft duidelijk zelfde koers gekozen. Bezuinigd wordt er nauwelijks, lastenverzwaringen des te meer. 'Hervormingen' is inderdaad een term die iedereen persoonlijk opvat. De in ons ogen ideale hervorming van Nederland die rechtvaardigheid, compassie, flexibilisering, lastenverlichting en een kleinere overheid combineert is nog nauwelijks in zicht. Onder druk van Brussel hebben ze verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigeren om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is. SP, PvdA, D'66, GL, CDA willen dat Nederland doorgaat met het onderhouden van de explosief groeiende Moslims. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen! Miljarden via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende massa die steeds groter wordt, daar boven op komt nog ca. 3 miljard per jaar om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden!

Eerste Kamer werkt alleen voor de Moslims. Dankzij corrupte politici hebben de mohammedanen steeds meer macht overgenomen. Export uitkeringen naar Turkije en Marokko, bloedige rituele slachtfeest(offerfeest genoemd!), wrede rituele onverdoofd besnijdenis, genitale verminking bij meisjes én jongens, een misdaad, een tégennatuurlijk fenomeen, is bedacht door zieke geesten wordt als multiculturele praktijk opgedrongen. Burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskee als symbool van overwinning, uithuwelijk, rituele erewraak enz.. enz.. wordt door de elite gelegaliseerd. Niet gekozen burgemeesters, rechters en zieke ambtenaren blijven beweren dat de Nederlandse cultuur met dit soort praktijken beter wordt. Dankzij corrupte rechters en politici hebben de mohammedanen het rituele erewraak en slachten (nu nog van dieren, en straks van niet-moslims!) weer veiliggesteld. De meer dan twee miljoen mohammedanen in Nederland (2,3 miljoen) kunnen de komende jaren onbelemmerd doorgaan op Nederlandse bodem met het doorsnijden/doorzagen met een mes van de kelen van hun onverdoofde slachtdieren-vrouwen en ze vervolgens dood laten bloeden. Moslimleiders van NIF en ISN in Nederland denken dat ze ca. over 10 jaar in de grootsteden besnijdenisplicht kunnen invoeren. Gruwelijke besnijdenisfeest (5 moslimmannen houden kind vast en 2 gaan snijden..)met honderden enthousiaste Moslims die bloed willen zien, onverdoofd onder de messen van moslimslagers vastgebonden kinderen, hun gesneden geslachtdelen.

De gruwelijk wrede manier van slachten van dieren (en mensen) door mohammedanen staat in schrille tegenstelling tot de naturelle cultuur. Ten diepste zien we de wrede Islam tegenover de humane overtuiging van de natuur zelf...veel politici en ambtenaren zijn nu onderworpen aan deze gruwelijkheid. De stemmen van de kiesgerechtigde mohammedanen zijn momenteel goed voor aantal zetels in de Tweede-Kamer en komende jaren worden de miljoen minderjarige moslims kiesgerechtigd.

Veel politici, rechters en ambtenaren blijven beweren dat de Moslims bijdrage leveren aan de multiculturele maatschappij. De gruwelijk wrede manier van slachten van dieren en barbaarse rituele erewraak door mohammedanen is geen multiculturele fenomeen maar een collectieve waanzin. Niet alleen dieren maar ook vele vrouwen en meisjes zijn vermoord omdat ze zich aan het agressieve gezag van hun maatschappij, vaders en broers proberen te onttrekken. Met een IQ van ca. 82 is het moeilijk te onderscheiden wat goed of kwaad is, laat staan bijdrage leveren aan een nieuwe culturele ontwikkeling. Het 'verwestersen' als motief, is cruciaal in de motivering van deze slachtingen. De vermoorde vrouwen zijn in tegenstelling tot de vermoorde journalisten en wetenschappers meestal naamloos, maar het is typerend voor de manier hoe de islam zich al eeuwen handhaaft door het elimineren van critici en afvalligen.

De 'elite' heeft bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. Iedereen kan zien dat de Eerste kamer, de rechters en ambtenaren meedoen aan deze mohammedaanse collectieve waanzin. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden, maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snel volgen A'dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke, onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg.

Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Politici en ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk.

Met Vriendelijke Groeten,

Anti crisis comité

Tessa S., Adriana T., W. Brassy

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Submit a comment on this item

Reader comments (81) on this item

Title Commenter Date Thread
3Fundamentalism?? Islam Is An Ideology Not A Religion [417 words]Bill HazelbauerDec 12, 2015 13:07227002
Islam and islamists [69 words]gloriaJan 11, 2015 09:53220270
3One needs to read the Quran before coming to any conclusions about Islam [242 words]JillJan 19, 2014 11:23212737
Taqiyya [136 words]TruthtalkerMay 4, 2013 07:24205821
they really are disguised [13 words]jemsOct 24, 2012 07:23200033
1sorry, but moderate Islam is a lie [301 words]gmasterFeb 6, 2012 19:04193153
the real Taqijja uncovered by an Ex-Muslim [66 words]gmasterFeb 7, 2012 21:12193153
What is your solution? [98 words]SchillsJun 25, 2012 13:14193153
I thought you said it was none of our business? [201 words]saraJun 25, 2012 18:27193153
solution? [598 words]gmasterJun 25, 2012 22:34193153
Maybe I misunderstood you [244 words]SchillsJun 26, 2012 01:03193153
Culture and deterrence are the keys [728 words]saraJun 26, 2012 16:47193153
Free elections have occurred [292 words]SchillsJun 28, 2012 12:29193153
Support of Islamist parties [401 words]saraJun 28, 2012 16:06193153
IS the problem Arabs or Islamists? [205 words]SchillsJun 29, 2012 18:45193153
Who cares and what is the difference? [135 words]saraJun 29, 2012 21:28193153
1The Arab invaders of the lands of the civilized and Islamic crusades revisited [329 words]dhimmi no moreJun 30, 2012 07:02193153
Why not exclude every ideology associate with political violence? [499 words]SchillsJul 2, 2012 15:56193153
Western support for Mid East dictators well known. [11 words]SchillsJul 2, 2012 16:57193153
Rice's speech [11 words]SchilllsJul 2, 2012 17:06193153
Faulty supposition, Schills [206 words]saraJul 2, 2012 17:30193153
Sorry, I don't buy it [255 words]saraJul 2, 2012 18:00193153
Supporting Tyranny has lead to the current situation [231 words]SchillsJul 3, 2012 13:19193153
3Shills and his tablighee nonsense [161 words]dhimmi no moreJul 3, 2012 14:33193153
1Way too Simplistic, Schills [456 words]saraJul 3, 2012 19:56193153
Hopefully the links work [33 words]SchillsJul 4, 2012 13:29193153
I never mentioned throwing money at the problem [183 words]SchillsJul 4, 2012 13:42193153
You have it backwards, Schills [426 words]saraJul 4, 2012 17:33193153
7Tablighees twists and turns never end and why is that our dear Shills? [491 words]dhimmi no moreJul 5, 2012 06:45193153
1Shills is a lost tablighee [154 words]dhimmi no moreJul 5, 2012 17:16193153
To DNM [109 words]saraJul 5, 2012 19:11193153
I hope you find real South Asian Islamists to attack [303 words]SchillsJul 5, 2012 19:13193153
4Our dear Shills and the proof and the pudding! [1258 words]dhimmi no moreJul 7, 2012 07:47193153
2Islamophobia? It is gone and it is replaced by "trolling"! [179 words]dhimmi no moreJul 11, 2012 12:38193153
Thanks for the benefit of the doubt [99 words]SchillsJul 12, 2012 16:20193153
Feel free to exercise your freedom to troll. [160 words]SchillsJul 12, 2012 17:04193153
I think you are seriously undervaluing the influence of Islam [395 words]saraJul 12, 2012 17:16193153
1Trolling and Muslims [330 words]dhimmi no moreJul 12, 2012 18:35193153
1The Middle East was violent before modern Israel and Islam [521 words]SchillsJul 12, 2012 19:50193153
They don't stop until they are 98% of the population [55 words]PrashantJul 13, 2012 00:32193153
The crux of the matter [702 words]saraJul 13, 2012 17:08193153
The crux of the matter [756 words]saraJul 13, 2012 17:10193153
Exactly right, Prashant [176 words]saraJul 13, 2012 17:53193153
Why are you promoting the propaganda of dictators? [411 words]SchillsJul 13, 2012 19:07193153
DNM why do you have a pre-9/11 outlook [103 words]SchillsJul 13, 2012 19:13193153
4Hijazi Arab aristocracy? are you for real? [292 words]dhimmi no moreJul 14, 2012 07:42193153
Agree on one point [176 words]saraJul 14, 2012 18:57193153
3Shameful Tablighee delusions [371 words]dhimmi no moreJul 15, 2012 06:40193153
2Propensity for violence is the problem [352 words]RajeevDec 13, 2010 23:09180928
2CDA en Islam [5094 words]wctAug 27, 2010 10:19177356
De Moslim organisaties en politieke partijen [1266 words]isaacMay 7, 2012 08:51177356
Nederland is gecapituleerd. [2880 words]Tessa S.,Jul 6, 2012 10:25177356
Erdogan ziet de turken hier als zijn vijfde colonne [3762 words]SANNAMar 19, 2013 11:22177356
Women cover their bodies, men cover their minds. [195 words]LynnJan 24, 2010 10:02167817
Questions for Prof.Pipes [53 words]
w/response from Daniel Pipes
infosifterMar 23, 2008 12:30123364
Thanks to Prof. Pipes [24 words]infosifterMar 24, 2008 17:14123364
Pain, support and apathy [78 words]Phil GreendJan 10, 2008 16:05117927
small note ( detail ) [89 words]catholicJul 19, 2007 20:07104066
3Mathew 11:1-16 [217 words]André MarcNov 14, 2007 22:26104066
Was John wrong [48 words]BlancheJun 30, 2010 00:25104066
1Stop whitewashing [87 words]Shabana MuhammadJan 7, 2007 00:1971926
2Ignorance is bliss [12 words]PDMJan 5, 2007 12:4771733
Dangerous Dissection [237 words]Shivkumar SinghFeb 14, 2006 17:3935658
Nothing can convince me about Islam [42 words]MartinJul 13, 2007 02:1235658
1Re: Nothing can convince me about Islam [114 words]Farhan AhmedJun 1, 2008 01:5335658
Stop whitewashing Islam [13 words]scrutatorAug 5, 2008 12:5635658
Appeasement [102 words]BryanDec 2, 2008 12:2935658
verification [14 words]lilyJan 31, 2009 07:5135658
2How to Present Islam [23 words]RehabJan 26, 2010 09:2435658
Ayann Hirsi Ali [33 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0235658
It is all True. [39 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0635658
Impossible [8 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:0735658
Re: An interesting ...dissection [136 words]Reuben HorneAug 22, 2005 22:1024975
Islam and Islamism - Faith and Ideology [32 words]Karel Orlík,Jul 2, 2005 05:1723066
Regarding Judaism and Christianity being defective variants of Islam [303 words]Ihsan Ayyub QaziFeb 11, 2005 06:2820264
GOD AND ALLAH [1051 words]Jennifer KingJan 17, 2006 07:3520264
Endless useless argument [92 words]Liz ReynoldsFeb 15, 2006 15:4420264
Separation of Church and State [195 words]Michael KermonNov 22, 2007 10:2020264
God's Holiness cannot be matched by the most sincere efforts of man [252 words]William EastMay 18, 2008 16:4120264
church and state [571 words]truthseekersNov 20, 2008 09:4920264
Impressive [23 words]Tom DundeeFeb 27, 2010 18:1520264

Comment on this item

Mark my comment as a response to Nederland is gecapituleerd. by Tessa S.,

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

ADVERTISEMENTS

eXTReMe Tracker

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2020 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)