69 million page views

State of Israel presents: Discrimination of Jews in the Galilee settlements - From reasons of conservatives' rise in Israel

Reader comment on item: How Can Israel Win the Palestinian Conflict?

Submitted by Aharon (United States), Jan 9, 2023 at 16:49

מדינת ישראל מציגה: אפליית יהודים ביישובי הגליל

מוסדות התכנון מאפשרים שיווק קרקעות למגזר הערבי במחירים נמוכים ביחס לקרקעות ביישובים יהודיים • כמו כן יישובים אלה אף לא מקבלים שטחים להתרחבות • ראש מועצת משגב: "המדינה מגרשת אותנו"

עידן אבני | ישראל היום
Jan 5, 2023

בעוד המגזר הערבי טוען לאפליה בין היישובים היהודיים לערביים, הנתונים באזור הגליל מראים כי המדינה דווקא פועלת באופן הפוך.

ב־15 השנים האחרונות חל פיחות משמעותי בשיעור היהודים בגליל, לעומת עלייה משמעותית בשיעור התושבים הערבים. הסיבה: פעולות שנוקטים במוסדות התכנון הממשלתיים מאפשרות שיווק קרקעות מדינה למגזר הערבי במחירים נמוכים מאוד, בזמן שביישובים היהודיים הסמוכים עלות הקרקעות גבוהה וללא סבסוד מהמדינה, והיישובים אף לא מקבלים שטחים נוספים להתרחבות.

אזור לב הגליל מתוחם בין כביש 85 בצפון לכבישים 77 ו־79 בדרום, וכביש 65 במזרח לכביש 70 במערב. בתחומו נמצאות ערים כמו טמרה, שפרעם, עראבה וסכנין. מנגד, אין ערים יהודיות ויש רק כמה עשרות מצפים שהוקמו בשנות ה־80.

ב־15 השנים האחרונות חל שינוי דמוגרפי, והיהודים, שהיוו 25% מתושבי האזור, מהווים כיום רק 14%. הסיבה, אומרים בפורום שילה, "מדינת ישראל מסבסדת קרקעות למגורי המיעוטים, ומנגד גובה מחיר מלא מהמתיישבים היהודים". מאז שנת 2005 גדל מספר היהודים באזור ב־1,200 תושבים ועומד כעת על כ־98 אלף תושבים, בעוד מספר התושבים הערבים באזור גדל מ־441 אלף תושבים ל־576 אלף.

האלוף (מיל') איל בן ראובן, חבר הפורום לביטחון הגליל ותושב יודפת, מסביר: "למציאות הזאת יש משמעות ביטחונית. אם המדינה לא תדאג לחזק את ההתיישבות היהודית בעוד מיליון תושבים, נידרדר למציאות ביטחונית ש'שומר החומות' היה רק הפרומו שלה. אנחנו נגיע למצב שבו נזדקק לטנקים כדי לפתוח צירים".

צמצום והרחבה
ביישובים היהודיים מתנים את ההתיישבות בוועדות קבלה, אולם ביישובים בעלי האופי העירוני ניתן לראות בבירור כיצד שיעור התושבים הערבים גדל. בנוף הגליל ובכרמיאל כבר כ־10% מהתושבים הם ערבים, וגם בכפר ורדים רואים בשנים האחרונות שינוי דמוגרפי. על פי הערכה, כמחצית מהבתים שמוצעים למכירה ביישוב נמכרים לערביי האזור, ומספר המשפחות שאינן יהודיות מהווה כבר קרוב ל־10% מהאוכלוסייה.

בפורום שילה, שמלווה את תושבי לב הגליל, אומרים כי הפעולות של רשויות התכנון, משרד השיכון ורשות קרקעי ישראל בשני העשורים האחרונים, תורמות לצמצום ההתיישבות היהודית ולהרחבת ההתיישבות הערבית. ד"ר ענת רוט, מנכ"לית פורום שילה, מזהירה: "המציאות הדמוגרפית בלב הגליל היום זהה לזו שהיתה כאן לפני 75 שנה, כשתוכנית החלוקה קבעה שחבל הארץ הזה יהיה חלק מהמדינה הערבית. אם מדינת ישראל לא תחזק את ההתיישבות כאן באופן מיידי, לב הגליל יהפוך לחבל דונבאס הישראלי".

ראש מועצת משגב, דני עברי, מתמודד עם הבעיות באופן תדיר: במועצה שלו יש 29 יישובים יהודיים המאכלסים 17 אלף דונם בלבד. בקשתו לקבל 7,000 דונם נוספים סורבה. שטח מועצת משגב מתפרס על פני 164 אלף דונם. באחרונה נלקחו ממנה 22 אלף דונם לטובת הרחבת יישובים ערביים.

נוסף על כך, המחירים שמשלמים תושבי מועצת משגב מרקיעי שחקים בהשוואה לשכניהם הערבים. בעוד המדינה משווקת קרקעות בעלות של 1.15 מיליון שקלים ביישוב גילון ו־1.1 מיליון שקלים בקורנית, השכנים בשעב נדרשים לשלם רק 50 אלף שקלים לחצי דונם קרקע של מינהל מקרקעי ישראל. בשפרעם שווקה קרקע דומה ב־74 אלף שקלים.

"יש לי 6,000 בני משגב שמוכנים לבנות בתים, רק תיתן להם קרקע. אבל מגרשים אותם מכאן רק בשביל נתוני הנדל"ן של מינהל מקרקעי ישראל. על המרחב הכפרי ויתרו. אין דבר כזה ברשויות התכנון כפר יהודי, רק כפר ערבי. אין ריבוי טבעי ביישוב יהודי, למה אצל הערבים יש? אני בעד שייתנו לערבים, אבל שייתנו גם ליהודים.
https://www.israelhayom.co.il/news/local/article/13545676

The State of Israel presents: Discrimination of Jews in the Galilee settlements

The planning institutions allow the marketing of land to the Arab sector at low prices compared to land in Jewish settlements - Also, these settlements do not even receive areas for expansion • The head of the Misgav Council: "The state is expelling us"

Idan Avni, Israel Hayom, January 5, 2023

While the Arab sector claims discrimination between the Jewish and Arab communities, the data in the Galilee region show that the state actually works in the opposite way.

In the last 15 years, there has been a significant decline in the proportion of Jews in the Galilee, compared to a significant increase in the proportion of Arab residents. The reason: Actions taken by the governmental planning institutions enable the marketing of state lands to the Arab sector at very low prices, while in the nearby Jewish settlements the cost of land is high and without subsidies from the state, and the settlements do not even receive additional areas for expansion.

The Lev HaGalil area is demarcated between highway 85 in the north and highways 77 and 79 in the south, and highway 65 in the east and highway 70 in the west. Within its scope are cities such as Tamra, Shfaram [Shefa-'Amr], Arraba and Sakhnin. On the other hand, there are no Jewish cities and there are only a few dozen watchtowers built in the 1980s.

In the last 15 years there has been a demographic change, and the Jews, who made up 25% of the residents of the area, now make up only 14%. The reason, they say in the Shiloh Policy Forum, is that "the State of Israel subsidizes land for the housing of minorities, and on the other hand charges the full price from the Jewish settlers." Since 2005, the number of Jews in the area has increased by 1,200 residents and now stands at approximately 98,000 residents, while the number of Arab residents in the area has increased from 441,000 residents to 576,000.

Major General (Res.) Eyal Ben Reuven, a member of the Galilee Security Forum and a resident of Yodfat, explains: "This reality has a security significance. If the state does not take care of strengthening the Jewish settlement by another million residents, we will degenerate into a security reality that the 'Guardian of the Walls' was just its promo. We will reach a situation where we will need tanks to open axes."

Reduction and expansion

In the Jewish settlements, settlement is conditioned by acceptance committees, but in settlements with an urban character, it is clearly visible how the proportion of Arab residents has increased. In Nof HaGalil and Karmiel, about 10% of the residents are already Arabs, and in Kfar Vradim, a demographic change has also been seen in recent years. According to an estimate, about half of the houses that are offered for sale in the settlement are sold to the Arabs of the area, and the number of non-Jewish families already makes up close to 10% of the population.

The Shiloh Policy Forum, which accompanies the residents of Lev HaGalil, says that the actions of the planning authorities, the Ministry of Housing and the Israel Land Authority in the last two decades, contribute to the reduction of Jewish settlement and the expansion of Arab settlement. Dr. Anat Roth, CEO of Shilo Policy Forum, warns: "The demographic reality in the heart of the Galilee today is the same as it was here 75 years ago, when the partition plan determined that this strip of land would be part of the Arab state. If the State of Israel does not strengthen the settlement here immediately, The heart of the Galilee will become the Israeli Donbas region."

The head of the Misgav council, Danny Ivry, faces the problems frequently: in his council there are 29 Jewish settlements that inhabit only 17 thousand dunams. His request to receive an additional 7,000 dunams was refused. The territory of Misgav Council is spread over 164 thousand dunams. Recently, 22 thousand dunams were taken from it in order to expand Arab settlements.

On top of that, the prices paid by Misgav Council residents are sky high compared to their Arab neighbors. While the state markets land at a cost of 1.15 million shekels in the settlement of Gilon and 1.1 million shekels in Koranit, the neighbors in Sha'ab are required to pay only 50 thousand shekels for half a dunam of land owned by the Israel Lands Administration. In Shfaram, a similar piece of land was sold for NIS 74,000.

"I have 6,000 people from Misgav who are ready to build houses, just give them land. But they are being evicted from here only for the real estate data of the Israel Land Administration. The rural area was given up. There is no such thing in the planning authorities as a Jewish village, only an Arab village. There is no natural reproduction in a Jewish settlement, why do the Arabs have it? I am in favor of giving it to the Arabs, but also giving it to the Jews.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2024 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)